راهنمای انتخاب رشته ارشد ۹۳

به طور مثال در سال ۱۳۹۲ ، ظرفیت پذیرش در یکی از رشته ها، به صورت زیر بود :

۱۳۶ نفر، روزانه .
۷۷ نفر، شبانه .
۴۴ نفر، پیام نور .
۱۹ نفر، غیر انتفاعی .
۶۳ نفر، مجازی .
۳۳۹ نفر، ظرفیت پذیرش کل .

اگر فرض بگیریم که هر رتبه، اختصاص به یک نفر دارد، احتمالا تا رتبه ۳۳۹ قبول خواهند شد. البته در صورتی، هر رتبه، اختصاص به چند نفر خواهد داشت که تمام درصدها و معدل موثر (نمره کل )،دقیقا یکسان باشد که احتمال آن خیلی کم است. ضمن اینکه ممکن است برخی از افراد، به علت توان مالی پایین، عدم علاقه به پرداخت شهریه، یا اینکه م یدانند در سال آینده، رتب هی ایده آلشان را بدست خواهند آورد، تمایلی به ادامه تحصیل از طریق دوره های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی نداشته باشند. در این صورت ممکن است حتی تا رتبه ۳۸۰ هم قبول شوند.

با توجه به ظرفیت پذیرش روزانه در سال ۱۳۹۲ ، تا رتبه ۱۵۰ ، احتمال قبولی در دوره های روزانه وجود دارد.

با توجه به ظرفیت پذیرش شبانه در سال ۱۳۹۲ ، تا رتبه ۲۴۰ ، احتمال قبولی در دور ه های شبانه وجود دارد.

با توجه به ظرفیت پذیرش پیام نور در سال ۱۳۹۲ ، تا رتبه ۲۹۰ ، احتمال قبولی در دوره های پیام نور وجود دارد.

با توجه به ظرفیت پذیرش غیر انتفاعی در سال ۱۳۹۲ ، تا رتبه ۳۱۵ ، احتمال قبولی در دوره های غیرانتفاعی وجود دارد.

با توجه به ظرفیت پذیرش مجازی در سال ۱۳۹۲ ، تا رتبه ۳۸۰ ، احتمال قبولی در دوره های مجازی وجود دارد.

بر خلاف تصور برخی از داوطلبان که فکر م یکنند چون رتبه مطلوبی کسب نکرد هاند باید از همان ابتدا به انتخاب دوره های شبانه، غیرانتفاعی یا مجازی روی بیاورند، بهترین و صحی حترین کار برای انتخاب رشته، انتخاب به ترتیب روزانه (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، شبانه (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، پیام نور (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، غیر انتفاعی (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، مجازی (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه ). در ادامه چرایی این ترتیب و الویت بندی، توضیح داده خواهد شد.

۱٫ نحوه انتخاب رشته و تعیین الویت ها:

هر رتبه ای که به دست آورد هاید، بهتر است به ترتیب مقابل عمل کنید. ابتدا کدرشته های روزانه را به ترتیب علاقه به دانشگاهی که دارید، انتخاب کنید، سپس کدرشته های شبانه را انتخاب کنید، سپس کدرشت ههای پیام نور را انتخاب کنید، سپس کدرشته های غیر انتفاعی را انتخاب کنید، و در نهایت کدرشته های مجازی را انتخاب کنید. حالا چرا باید بدین طریق عمل کنید؟ چون ممکن است رتبه های قبل از شما به دلایل خاص: متاهل بودن، شاغل بودن،…. امکان انتخاب کدرشت ههای روزان هی شهری غیر از شهر خود را نداشته باشند و ناچارا شبانه شهرخود را به روزانه شهرهای دیگر ترجیح دهند و به لحاظ مالی هم مشکلی نداشته باشند. بنابراین اگر شما از همان ابتدا شبانه ها را انتخاب کنید، فرصت قبولی در روزانه را از دست خواهید داد. به عبارت دیگر، ممکن است فردی به دلیل شرایط کاری و مشکلات سفر و جابجایی مجبور باشد، فقط و فقط کدرشته روزانه و شبانه شهر خودش را انتخاب کند که این یک مورد خاص، محسوب می شود.

۲٫ چهار معیار انتخاب رشته:

معمولا چهار معیار در انتخاب رشته، وجود دارد که درجه اهمیت و الویت هر یک از این معیارها برای افراد مختلف، متفاوت است.

سوال: کدام یک از معیارهای زیر برای شما از همه با اهمیت تر است؟

۱٫ اعتبار علمی دانشگاه محل تحصیل.
۲٫ نزدیکی به محل زندگی شما .
۳٫ وجود امکانات رفاهی و خوابگاه.
۴٫ موقعیت های کاری آینده.

اگر شما یک خانم هستید و علاقه ای به درس خواندن در شهری غیر از شهر خودتان ندارید، اگر شما شاغل هستید و ممکن است قبولی در شهر دیگر، مشکلاتی برای شما ایجاد کند، اگر شما علاقه ای به ترک خانواده ندارید، اگر شما دوست دارید در شهر خودتان تحصیل کنید، یعنی الویت دوم (نزدیکی به محل زندگی شما)، از همه با اهمیت تر است و سایر الوی تها را تحت تاثیر قرار م یدهد و به تبع آن روی انتخا ب ها و تعیین الویت انتخاب رشته شما، اثر می گذارد. بنابراین برای یک دانشجوی مشهدی که این الویت، برایش در درجه اهمیت است، احتمالا انتخاب روزانه مشهد و شبانه مشهد، …. در الویت خواهد بود. هر چند در اینجا مسال هی دیگری هم مطرح می شود. اینکه آیا این شخص توان مالی برای پرداخت شهریه را دارد. اگر این توان مالی را دارد و برایش مشکلی پیش نم یآید، می تواند شبانه شهر خودش را قبل از روزانه دیگر شهرها بزند. اما اگر مشکل مالی برایش ایجاد خواهد شد، ناچارا الویت انتخاب اه های روزانه، بر الویت دانشگاه های شبانه نزدیک محل زندگی، برتری م ییابد. پس میبینید که من برای هیچ کدام از شما نم یتوانم انتخاب رشته کنم. چون هر کس شرایط خاص خودش را دارد. راهنمایی های ارائه شده هم بیشتر به جهت هدایت فکری شما، در جهت صحیح می باشد . هم « بعد مسافت » ممکن است شخصی برایش اهمیت نداشته باشد، در کدام شهر قبول شود و برایش اهمیتی ندارد. در این صورت بهتر است این شخص، از بهت رین دانشگاه روزانه مورد علاقه اش شروع کند و به بدترین دانشگاه روزانه (البته به نظر خودش، بدترین دانشگاه روزانه) ختم بر سایر معیارها، برتری می یابد. در این میان، بیان یک نکته، ،« معیار اعتبار علمی » نماید. در اینجا خالی از لطف نیست. به نظر من اهمیتی ندارد در کدام دانشگاه روزانه، تحصیل کنید. چه می خواهد قطب باشد و چه میخواهد قطب نباشد. آنچه اهمیت دارد، تلاش و پشتکار خودتان خواهد بود که شما را در آینده، فردی متفاوت در رشته، بار خواهد آورد. به همین خاطر، من سعی م یکنم به لحاظ اعتبار علمی، دانشگا هها را طبق هبندی نکنم و انتخاب آن را به خودتان واگذار نمایم. تنها تاثیری که گروه ها و اساتید دانشگاه های محل تحصیل، بر شما خواهند داشت، این است که رویکردهای فکری خویش را در شما تقویت خواهند نمود و ناخودآگاه شما نیز در آینده در جهت این رویکردهای فکری، دانشگاه های مختلف، مطالب مربوطه را از « امکانات رفاهی و خوابگاه » حرکت خواهید کرد. در رابطه با دفترچه استخراج نمایید تا با دید مناسب تری نسبت به انتخاب شهری غیر از شهر خودتان، اقدام کنید

شاید در این رابطه، شهر تهران، :« موقعیت های کاری آینده » . نمایید. حالا می ماند معیار چهارم برتری محسوسی نسبت به بقیه شهرها داشته باشد. در عین حال، رشته شما و پتانسیل های صنعتی و سخت افزاری یک شهر خاص (برای آن رشته) هم م یتواند موثر باشد. به عبارتی، این به معنای عدم وجود موقعی تهای کاری در شهرهای دیگر نیست. اما تهران، موقعیت هایی دارد که نسبت به بقیه شهرها برجسته تر است. اکثر همای شهای مهم علمی و ملی در شهر تهران برگزار م ی شود و هفته یا ماهی نمی گذرد، مگر اینکه همایشی در تهران، در رابطه با رشت ههای مختلف برگزار م یشود و این مورد برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بسیار اهمیت دارد . اکثر ناشران تخصصی ، در تهران ساکن هستند و شما به راحتی م یتوانید به منابع مورد نیاز در دوره کارشناسی ارشد، در تهران دسترسی یابید و از این بابت، محدودیت هایی وجود ندارد. اکثر اعلامیه های استخدامی، کارآموزی و … برای ساکنین تهران اعلام م یشود. اکثر سازمان های با اهمیت در تهران هست ند. برخی از دانشگاه های شهر تهران، به نسبت سایر شهرها دارای اساتیدی جوا نتر و به روزتر هستند. همه ی اینها را گفتیم تا به این نتیجه برسیم، احتمالا اگر کسی الویت چهارم برایش از الویت های دیگر مهمتر است، باید بداند که در این رابطه، تهران برتری محسوسی نسبت به سایر شهرها دارد . هر چند گفتم این یک تجویز کلی برای تمام رشته ها نیست و هر رشته با توجه به پتانسیلهایی که دارد ممکن است در شهری دیگر، موقعیت مناسب تری داشته باشد. آنچه هم بیان شد، جنبه های کلی انتخاب یک شهر ایده آل برای یافتن موقعیت های کاری بیشتر است.

سعی کنید حتما پی شنویس فرم انتخاب رشته اینترنتی را پرینت بگیرید و قبل از انتخاب رشته اینترنتی،کد رشته ها را وارد نمایید تا هنگام انتخاب رشته اینترنتی، با دقت و سرعت، کد رشته ها را در سایت سنجش وارد نمایید. به علاوه می توانید یک کپی از انتخا بهای خود را به همراه داشته باشید و قبل از انتخاب رشته اینترنتی، به دانشگا ههای مورد نظر خود مراجعه کنید و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رابطه با الویتهای انتخابی تان مشورت بگیرید. همچنین از وضعیت گروه مورد نظر، دانشگاه مورد نظر،…. سوال کنید و از موضوعات مورد علاقه اساتید آگاه شوید و با جو آن گروه و دانشکده، آشنایی نسبی بیابید تا انتخاب صحیحتری داشته باشید. اینکه بیان شد از موضوعات مورد علاقه اساتید از طریقدانشجویان تحصیلات تکمیلی آگاه شوید، بدین علت است که شاید موضوعی که شما برای پایا ن نامه می خواهید انتخاب کنید، مورد علاقه اساتید آن گروه خاص نباشد و برایتان مشکلاتی ایجاد شود. هر چند معمولا دانشجویان دوره کارشناسی تا قبل از ورود به دوره ارشد، اطلاع کافی برای انتخاب موضوع مورد نظر پایان نامه ندارند و پس از ورود به دوره ارشد، به انتخاب دست خواهند زد . در عین حال شای دوستانی پیدا شوند که از همان دوره کارشناسی علاقمندی های موضوعی مشخصی را دنبال می کنند.
یادآوری خیلی مهم : نظر به اینکه بر اساس نمره کل محاسبه شده برای هر یک از داوطلبان، گزینش علمی انجام م یگیرد، لذا ترتیب تقدم یا تاخر کدهای محل تحصیل انتخابی توسط داوطلب ،هیچگونه تاثیر یا امتیازی در گزینش نهایی نخواهد داشت و منحصرا تقدم کد محل تحصیل، نشانگر ترتیب علاقه داوطلب، به تحصیل در محل مربوط می باشد.

نکاتی درباره” انتخاب رشته کارشناسی ارشد” آزمون سراسری بخوانید

هر سال داوطلبان زیادی در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت می کنندوبعد از حدود دوماه کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را دریافت می کنند.تحلیل صحیح در نتایج اولیه این آزمون برای انتخاب رشته و گزینش بعدی مهم وسرنوشت سازاست.اما نحوه تحلیل این کارنامه ها بستگی به اطلاعات و تجربه افراد شرکت کننده داشته واگر اشتباهی در دریافت اطلاعات ویا راهنمایی بوجود آید ممکن داوطلب را از انتخاب رشته ناامیدویامنصرف و گمراه نماید.
در این مقاله به چند اشتباه رایج در این زمینه اشاره نموده و آنها را مطرح میکنیم

اشتباه اول: عده ای از داوطلبان که رتبه خود را اصطلاحا درخشان نمی بینند, با جمع زدن ظرفیت پذیرش یک یک دانشگاههای مورد انتخاب رشته و محاسبه فاصله رتبه خود از عدد بدست آمده, از انتخاب رشته منصرف می شوند. اشتباه این عزیزان از آنجا ناشی می شود که آنها با نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاهها آشنایی ندارند

اشتباه دوم: با توجه به اینکه نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد براساس علاقمندی داوطلب می باشد, این مطلب به خوبی توسط انتخاب رشته کنندگان تفهیم نشده و گروهی در ترتیب کردن رشته های مورد تقاضای خود دچار اشتباه می شوند.

اشتباه سوم: عدم آشنایی صحیح از سهمیه ثبت نامی در آزمون کارشناسی ارشد ,امتیازات و نحوه تخصیص معدل

اشتباه چهارم: عدم انتخاب رشته های متناسب با رتبه داوطلب که شاید این اشتباه بدترین و مهمترین بین آنها باشد.فراموش نکنید بازه مطلوب و متناسب با رتبه خود باید انتخاب شود,در غیر اینصورت فرصت انتخاب رشته خود را از دست میدهید.انتخاب این بازه مناسب نیازمند به اطلاعات آماری داشته ودر دسترس همگان نیست.

رتبه واقعی شما چند است؟
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون سراسری دانشگاه ها کاردانی کارشناسی ارشد کارشناسی شاید این سوال در ذهن شما نیز خطور کرده باشد که “چرا سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله اعلام نتایج, بیش از ظرفیت واقعی دانشگاهها اعلام رتبه میکند؟”
شاید با مشاهده رتبه خود و مجموع ظرفیت دانشگاهها در رشته خود از انتخاب رشته منصرف شده اید اگر اینطور است به یک ” راز مهم ” در کارنامه خود توجه کنید
“بسیاری از رتبه های قبل از شما پوچ است”!!
چرا؟؟
اغلب رشته های امتحانی دارای گرایش های متعددی است که ضرایب اهمیت دروس در این گرایش ها متفاوت است.بنابراین شرکت کنندگان بسته به هدفشان درسها را کمتر وبیشتر مطالعه کرده و درآزمون شرکت میکنند. وقتی شما در آزمون شرکت می کنید, کارنامه مرحله اول حاوی رتبه شما در هرکدام از گرایشهاو به
تفکیک است .این مطلب را با مثالی بیشتر بررسی می کنیم.

مثلا برای رشته ای دارای چهار گرایش و برای داوطلبی فرضی, رتبه های زیر بدست آمده است:

گرایش اول رتبه ۵۹۰
گرایش دوم رتبه ۶۲۸
گرایش سوم رتبه ۳۹۲
گرایش چهارم رتبه ۸۸۹
تعداد حداکثر پذیرش کلیه دانشگاهای ارائه دهنده این رشته هم مجموعا ۲۱۰ نفر می باشد. با نگاهی به اطلاعات بالا, داوطلب عزیز – والبته بدشانس – ما باید برود و به فکر سال آینده باشد. اما قسمت قشنگ داستان از اینجا شروع می شود:
اگر به وضعیت رتبه ۱ در گرایش شماره اول این رشته توجه کنید متوجه خواهید شد که او هم در گرایشهای دیگر رتبه های دیگری کسب کرده است. فرض کنید کارنامه رتبه ۱ این رشته به صورت زیر است:
گرایش اول رتبه ۱
گرایش دوم رتبه ۲۳
گرایش سوم رتبه ۱۶
گرایش چهارم رتبه ۲۹
حالا با دقت به سوالات زیر جواب دهید:
اگر جای این دانشجو باشید ازکدام گرایش انتخاب میکنید؟
درصورتی که از گرایش اول, دانشگاه انتخاب کنید,انتخاب چندم قبول می شوید؟
با قبولی در انتخاب اول تکلیف رتبه های دیگر شما در انتخابهای گرایش های دیگر چیست؟
مثلا در گرایش دوم نفر ۲۴ کنکور رتبه واقعی او چند است!!!!!!!!!
آیا در گرایشهای دوم به بعد نیز کسانی بوده اند که دارای رتبه ۱ در آن گرایشها و رتبه های
دیگر در باقی گرایشها باشند؟
پس
“رتبه واقعی شما چند است؟”

اینجاست که تصمیم گیری در باره انتخاب رشته سخت می شود.زیرا حالا شما با واقعیتی جدید و سوالاتی جدید مواجه می شوید.
از کدام دانشگاه شروع به انتخاب رشته کنم که شانس قبولی داشته باشم؟
آیا اگر اشتباه انتخاب رشته کنم موقعیت, وقت و سرمایه ام ازدست میرود!؟
رتبه واقعی خود را چگونه بدست آورم؟
آیا استفاده از کارنامه های سال گذشته قبولی ها ویا اطلاعاتی از این قبیل برای انتخاب رشته امسال من کافی است؟

راه حل و افشای راز انتخاب رشته

انتخاب رشته دانشگاه سراسری راحت تر از آن است که فکرش را میکنید. چونکه سیستم تصحیح کننده سازمان سنجش عادل است لذا هیچگاه بابت انتخاب رشته کارشناسی ارشد مبلغی را پرداخت نکنید فرض کنید شما در رشته مهندسی مکانیک در آزمون ارشد شرکت کرده اید. رتبه شما ۵۹۰ شده است . و آخرین رتبه قبولی نیز ۲۱۰۰ بوده است شما با خود می گویید چگونه انتخاب رشته کنم تا بهترین انتخاب را داشته باشم(استحقاق آن را داشته باشم) لذا راز انتخاب رشته چنین است که شما فارغ از رتبه ای که کسب کرده اید بیایید و انتخاب رشته کنید دوباره تکرار میکنیم فارغ از رتبه ای که کسب کردید بیاید و انتخاب رشته کنید و به ترتیب آنها را بنویسید(به ترتیب دوست داشتن) حال اگر این انتخاب ها بیشتر از ۱۰۰ عدد شد با توجه به اینکه رتبه شما ،چه عددی می باشد می توانید از بالا یا پایین انتخاب های خود یک سری رشته ها را حذف کنید. ولی اگر زیر ۱۰۰ عدد شد آنها را به فرم انتخاب رشته انتقال دهید و منتظر نتایج کنکور کارشناسی ارشد در شهریور باشید شما بهترین انتخاب رشته را داشته اید.

سیستم و دستگاه برگه خوان سازمان سنجش چگونه عمل می کند؟
بدین صورت است که می آید و چک می کند مثلا اولویت اول، شما دانشگاه شریف را زده اید اعلام می کند که نمره شما برای این دانشگاه کم است و سراغ اولویت بعد می رود و به همین ترتیب تا مثلا در انتخاب ۵۷ قفل می کند و شما در آن رشته قبول می شوید (مثلا دانشگاه فردوسی) حال ممکن دانشجویی مطرح کند دوست من رتبه اش ۶۱۰ شده(یعنی از نظر امتیاز پایین تر از من است) حال اگر او انتخاب اولش فردوسی باشد احتمال قبولی او بیشتر است یا من؟
پاسخ ساده است شما دوست عزیز که رتبه ۵۹۰ کسب کرده اید احتمال قبولی در فردوسی برای شما بیشتر است. چون سیستم سازمان سنجش به این مهم توجه می کند که اولویت شما در انتخاب رشته جلوتر است و اول شما انتخاب می کنید اگر جای خای باقی ماند به نفر بعدی می رسد.

تکنیک های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری ۹۳

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ چگونه انتخاب رشته کنند

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ که در بهمن ماه سال گذشته امتحان داده و در اردیبهشت ماه ۹۳ انتخاب رشته می نمایند. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ با توجه به نوع انتخاب رشته خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ که رتبه آنها در یک سوم اول اعضای مجاز به انتخاب رشته می باشد (مثلا اگر آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته ۱۲۰۰ می باشد داوطلب در ۴۰۰ نفر اول است) اینگونه داوطلبان با خیال راحت طبق الگوریتم زیر انتخاب رشته کنند چونکه قبولی این داوطلبان اگر درست انتخاب رشته کنند تقریبا قطعی است و باید خود را آماده سازند که دانشجوی کارشناسی ارشد سال ۹۳ باشند.

۲- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ که رتبه آنها در یک سوم دوم اعضای مجاز به انتخاب رشته می باشد (مثلا اگر آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته ۱۲۰۰ می باشد رتبه داوطلب بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ نفر است) اینگونه داوطلبان نیزبا خیال راحت طبق الگوریتم زیر انتخاب رشته کنند چونکه قبولی این داوطلبان اگر درست انتخاب رشته کنند بستگی به انتخاب رشته سایر داوطلبان دارد برای قبولی این دوستان قطعیتی را نمی توان متصور شد ولی هرچه رتبه داوطلب به یک سوم اول نزدیکتر باشد شانس قبولی بیشتر و هرچه به یک سوم دوم نزدیکتر باشد شانس کمتری برای قبولی شدن این افراد بهتر است به فکر سال بعد باشند مخصوصاً دوستانی که در یک سوم دوم می باشند توصیه برای این افراد خواندن زبان عمومی و تخصصی به صورت منسجم تا شهریور ماه است. اگر کارشناسی ارشد قبول شدند چیزی از دست نداده‌اند و اگر نیز قبول نشدند لااقل زبان را به صورت اساسی مطالعه کرده‌اند.

۳- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ که رتبه آنها در یک سوم آخر اعضای مجاز به انتخاب رشته می باشد (مثلا اگر آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته ۱۲۰۰ می باشد رتبه داوطلب بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰نفر است ) اینگونه داوطلبان نیز با خیال راحت طبق الگوریتم زیر انتخاب رشته کنند چونکه قبولی این داوطلبان شدیدا وابسته به انتخاب رشته سایر داوطلبان است یعنی اگر سایر داوطلبان انتخاب رشته درستی انجام نداده باشند و شانس های خود را ناخواسته به خاطر عدم اطلاعات از دست داده باشند باعث میشود شانس این دسته دوستان بیشتر بشود.لذا این گونه افراد به صورت برنامه‌ریزی شده باید خود را برای کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۴ آماده نمایند.

آخرین رمز انتخاب رشته کارشناسی ارشد که موسسات کنکورآن را برملا نمی سازند:

فارغ از رتبه ای که کسب کرده اید و با فرض اینکه رتبه شما در کنکور ۱ شده است تمام گرایش های مورد علاقه را به ترتیب اولویتی که دوست دارید انتخاب کنید. اگر این تعداد کمتر از ۱۰۰ عدد است آنها را به فرم انتخاب رشته انتقال دهید .

محسن لطف زمان
فوق لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاور ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر

منبع: سایت کنکور

/ 0 نظر / 85 بازدید